• Posted: 7 Oct 2015
  • By: Admin
  • Comments: 2

ข้อมูลโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย

โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย ตั้งอยู่เลขที่ 256 หมู่ที่ 11 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โทร.090-464-7200 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย เป็นโรงเรียนที่กำลังพัฒนา เด็กนักเรียนทั้งหมดเป็นเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ทำให้ประสบปัญหาทางด้านภาษาทั้งการพูดและการเขียน ส่งผลให้การจัดการศึกษายังต้องได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรก และนอกจากนี้ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะยากจน ไม่สามารถที่จะสนับสนุนปัจจัยทางด้านการศึกษา ไม่ว่าปัจจัยทางการเงิน การสอนการบ้านนักเรียน เนื่องจากผู้ปกครองเองยังไม่มีความรู้ ไม่สามารถอ่านออก เขียนได้ แหล่งความรู้ที่นักเรียนสามารถหาเพิ่มเติมได้คือโรงเรียน
อาชีพส่วนใหญ่ของผู้ปกครองนักเรียน คือ อาชีพทางการเกษตรทำนา ทำไร่ ทำสวนบ้างบางครอบครัว สำหรับครอบครัวที่ไม่มีที่ทำกินต้องออกรับจ้างเพื่อหารายได้ เวลาส่วนใหญ่ของผู้ปกครองจะทุ่มเทให้กับการทำมาหาเลี้ยงชีพ พักนอนอยู่ที่ไร่ ต้องทิ้งให้นักเรียนดูแลกันเอง ปกครองกันเองเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการศึกษา 3 ระดับ
1. ระดับก่อนประถมศึกษา
2. ระดับประถมศึกษา
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ดังนั้นการบริหารโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษามากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ในงานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป และงานพัฒนานักเรียน