ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย

พันธกิจ (Mission)
1. นักเรียนทุกคนได้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า ไม่ต่ำกว่า 40 ชั่วโมงต่อหนึ่งปีการศึกษา
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่น
3. ครูในโรงเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา อบรมเพิ่มพูนความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
4. จัดบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมและปลอดภัย
5. จัดการเรียนรู้ที่เน้นการนำเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ไปใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. นักเรียนทุกคน จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี โดยมีความรู้พื้นฐานด้านการใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

เป้าประสงค์ (Corporate Objective)
นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ตามหลักสูตรของสถานศึกษา แล้วมีคุณลักษณะ ดังนี้

1.มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
2.มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
3.สามารถนำเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ไปบริหารความคิดและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
4.สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์
5.สามารถนำความรู้ทางด้านการใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามศักยภาพของแต่ละคน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
*มีจิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
*นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์