ยินดีต้อนรับ..เข้าสู่โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

 

หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
  
ประวัติโรงเรียน
  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
กรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากรและนักเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ทำเนียบความสำเร็จของบุคลากร
วารสารประชาสัมพันธ์
สภานักเรียน
แผนที่ภายในโรงเรียน
แผนที่การเดินทางจากเชียงราย
ถึงตัวอำเภอเชียงของ
ภาพความทรงจำ (อุทกภัย วาตภัย)
ฝ่ายการเงินและงบประมาณ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนานักเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารบุคคล
ศูนย์คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
.: ดาวน์โหลด :.
 
การรับนักเรียน ปี 2554
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ)
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อ
ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัด
คุณภาพการศึกษา
การพัฒนาทักษะชีวิต
Pil OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
SpecCom54
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. DOC
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
OBEC LMS
โครงการอาหารกลางวัน

ศูนย์เทคโนโลยี & การสื่อสาร

โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
ครูสกลดอทคอม
กฎหมายว่าด้วยเบิกค่าเช่าบ้าน 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      

 
 


 
 

จัดนิทรรศการโรงเรียนดีประจำตำบลปี2559 ระดับภาค
โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย นำโดยนายธานินทร์  ธราพร ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูจัดนิทรรศการและประชุมสัมมนาผู้บริหารดีประจำตำบลปี 2559
"โรงเรียนดีประจำตำบล สร้างคน สร้างงาน วางพื้นฐานสู่อาชีพ"
ภาคเหนือ(ตอนบน) วันที่ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

  <<คลิกดูภาพ>>

ชาวต่างชาติเยี่ยมชมโรงเรียน
เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2559 มีชาวต่างชาติจากประเทศเนเธอร์แลนจำนวน 2 คน มาเที่ยวชมโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยและได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้กลับนักเรียน
และยังเยี่ยมชมห้องแสดงผลงานของโรงเรียน


<<คลิกดูภาพ>>

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษา
โรงเรียนทุ่งนาน้อยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2559 มีดารแสดงของนักเรียนแต่ละชั้นและประกวดคัดลายมือ
แสดงละครและอื่นๆอีกมากมาย

<<คลิกดูภาพ>>

กิจกรรมแห่เทียนข้าวพรรษา
โรงเรียนทุ่งนาน้อยได้จัดกิจกรรมแห่เทียนข้าวพรรษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม
โดยนิมนต์พระสพภพ เจ้าอาวาสวัดบ้านตองซึ่งเป็นพระสอนพระพุทธศาสนา
ของศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยรับเทียนพรรษา
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2559


<<คลิกดูภาพ>>

กิจกรรมสวนสนามลูกเสือ"วันสถาปนาลูกเสือ"
โรงเรียนทุ่งนาน้อยได้จัดกิจกรรมสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2559
<<คลิกดูภาพ>>

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ซึ่งโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยเน้นการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โดยใช้กิจกรรมโครงงานเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์
<<คลิกดูภาพ>>
 
 

ประกาศสอบราคาโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย

----------------------------


                                                     เรื่อง   สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555

ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย  ผู้ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่  8  กรกฎาคม  2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 147 รายการ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ดังนี้ “โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน”
                         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้
                         1.      เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
                         2.      ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                         3.      ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                         4.      ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่โรงเรียน  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                         กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8  พฤษภาคม  2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง  16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องธุรการ  โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  10  พฤษภาคม  2555  ตั้งแต่เวลา  10.30  น. ณ  ห้องประชุม โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย
                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  8  พฤษภาคม  2555  หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 081-7961937, 086-1949062 ในวันและเวลาราชการ

                                                                (นายธานินทร์  ธราพร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย

หมายเหตุ ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียน
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1/2554 ประจำเดือน มีนาคม พุทธศักราช 2554

 

 

.: ข่าวสาร บ้านเมือง :.

.: ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน :.
 


คุณชัยยง พึ่งรัศมี
และคุณกังวาล รักทางธรรม พร้อมครอบครัว


Mr.horn จากสโมสร Lion Club Netherland


บริษัท  ICAP มูลนิธิศุภนิมิต

หน่วยงาน องค์กร
และประชาสัมพันธ์ของเรา
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ลงข่าวโรงเรียน
E-NEWS สพป.ชร 1 ลงข่าวโรงเรียน
ชุมชนคนเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
มร.สส.ทอดผ้าป่าการศึกษา
เพิ่มโอกาสชนเผ่าบนดอย
   
            เว็บบอร์ด
 


 
 Mission Thailand
 BusinessThai
 
.: เว็บยามว่าง :.

             ดาวน์โหลดฟอนต์สวย ๆ
             ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
             ส่งข้อความฟรี
             สลากกินแบ่งรัฐบาล
             สลากออมสิน
             ดูทีวีออนไลน์
             ฟังวิทยุออนไลน์
             ฟังวิทยุกำเมือง
             ดูดวง
             ราคาคอม
             สูตรของกิ๋นคนเมือง
             รวมคำคมช่อง 3
             แผนที่ทั่วไทย
             เช็คความเร็วเน็ต
             คู่สร้างคู่สม
             พจนานุกรม
             อัพเดทไวรัส
             เรื่องแปลก+ขำๆ
             หาเนื้อเพลงกีตาร์
             หนังสั้น
             ทายนิสัย
             Mail ที่นิยมส่งต่อ
             กลอน
             ทำนายฝัน
             การ์ตูนน่ารัก
  
           ข่าวไอที ทิป-เทคนิค                   คอมพิวเตอร์
 

 

 • Stephen Curry Shoes
 • Yeezy Shoes
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • lebron shoes
 • supra shoes
 • Stephen Curry Jerseys
 • lebron shoes
 • Under Armour Shoes
 • UA shoes
 • http://www.underarmourshoes.us.com
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Under Armour Soccer Cleats
 • stan smith shoes
 • kyrie 2
 • adidas stan smith
 • adidas nmd shoes
 • Asics Shoes
 • kd 9
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • kd shoes
 • Curry 3
 • ua running shoes
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • Kanye West Shoes
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • Giuseppe Zanotti Shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • adidas nmd Runner
 • kobe 10
 • kyrie 2
 • irving shoes
 • Pharrell Williams Shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • Kanye West Shoes
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • adidas stan smith
 • stan smith
 • Curry 3
 • stan smith adidas
 • stan smith shoes
 • yeezy 2
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Kanye Shoes
 • Giuseppe Zanotti Shoes
 • GZ Shoes
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • supra footwear
 • ua shoes
 • curry two
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • Lebron 13
 • Harden Shoes
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Giuseppe Zanotti Design
 • Under Armour running shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • yeezy 2
 • Giuseppe Zanotti Sneakers
 • Giuseppe Zanotti
 • messi shoes
 • Giuseppe Zanotti
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • Giuseppe Zanotti
 • Harden Shoes Sale
 • yeezy 350
 • http://www.yeezy350.org
 • Under Armour Shoes
 • Harden 1
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Nike Roshe Run
 • Under Armour Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry 2
 • Messi Soccer Shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • Salomon Shoes
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Giuseppe Zanotti
 • Roshe Run
 • Curry Shoes
 • messi soccer
 • West Shoes
 • Messi Soccer
 • curry one
 • Nike Roshe Run
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • Roshe Run Women
 • Rose 6
 • supra skytop shoes
 • Nike Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Roshe Run cheap
 • Giuseppe Zanotti Design
 • Curry Jerseys
 • Curry Shoes
 • Lionel Messi Shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Nike Roshe Run Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • Giuseppe Zanotti Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Cheap Yeezy Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Discount Roshe Run
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Nike Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Under Armour
 • Roshe Run Online
 • Under Armour Curry Shoes
 • skytop shoes
 • salomon shoes
 • Stephen Curry Shoes 2015
 • Air Huarache
 • Cheap Giuseppe Zanotti
 • Salomon Trail Running Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Salomon Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Yeezy Shoes
 • Cheap Harden 1
 • lebron james shoes
 • Curry Basketball Shoes
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • KD 8
 • lebron shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • kevin durant shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Giuseppe Zanotti Sale
 • Trail Running Shoes
 • yeezy 950
 • West Shoes
 • Baseball Bats Store
 • Nike KD 8
 • Curry One Mvp
 • Running Shoes
 • james shoes
 • nike lebron james shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Curry Shoes Outlet
 • Yeezy Shoes Sale
 • Curry Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • KD 8
 • Baseball Bat
 • kobe 10
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • kd shoes
 • cheap Roshe Run
 • Roshe Run Sale
 • Nike Kobe Shoes
 • Roshe Run Women
 • Under Armour Basketball Shoes
 • Harden Shoes
 • Air Yeezy Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Roshe Run Men
 • Air Yeezy Shoes
 • Asics Shoes Women
 • Discount KD 8
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Nike Air Yeezy Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • UA Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Nike Kevin Shoes
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Nike Roshe Run
 • Asics Shoes Men
 • Roshe Run
 • kobe 10 shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Air Huarache Run
 • kevin durant shoes
 • Yeezy Shoes
 • kd shoes
 • kobe basketball Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes 2015
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • kevin shoes
 • Harden Shoes Sale
 • durant shoes
 • Curry Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • yeezy shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Low Shoes
 • nike free shoes
 • nike free run
 • kd shoes 2015
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kobe 10
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • nike free 5.0
 • nike free 5
 • kobe shoes
 • nike Yeezy Shoes
 • KD Shoes
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Shoes Sale
 • messi cleats
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • KD 9 shoes
 • KD 9
 • KD 8
 • KD 8 Shoes
 • KD Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • michael jordan jerseys
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • lebron james shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • lebron 12
 • Curry 1
 • Curry 2
 • Curry 2.5
 • Curry 3
 • lebron 12 shoes
 • lebron shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • UA Curry Low Shoes
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe bryant shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • cheap kd shoes
 • kobe shoes nba
 • cheap kobe shoes
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • kevin durant shoes
 • kd 7 shoes
 • kevin durant shoes mvp
 • Griffin Shoes
 • Cheap Jordan Griffin Shoes
 • Jordan Griffin Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Blake Griffin Shoes